Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án XDCB