Yên Bái đã có cách làm phù hợp trong thu hút đầu tư