Xã Bạch Hà đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới