Xã Thịnh Hưng đón Bằng nhận đạt chuẩn nông thôn mới