Phát triển giao thông nông thôn - điểm nhấn xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình