Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Đông Cuông, huyện Văn Yên