Văn Yên khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn và Lễ hội Cơm mới Đông Cuông năm 2020