Yên Bái: Hiệu quả những “Cổng trường an toàn giao thông”