Văn Yên nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông