Yên Bái: Xử phạt 3 trường hợp chở quá tải từ 15% đến 131%