Yên Bái: Ngăn chặn kịp thời nhóm thiếu niên tụ tập đua xe trái phép