Salon tóc Thu Bảy cùng các nhà hảo tâm tặng 82 chiếc chăn ấm cho đồng bào Mù Cang Chải