Hành trình “địa chỉ đỏ” miền Trung của tuổi trẻ Khối cơ quan tỉnh Yên Bái