Đã có kết quả giám định ADN hài cốt liệt sỹ tại 20 nghĩa trang trên cả nước