Yên Bái dự Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia