Văn phòng UBND tỉnh triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của cơ quan Đảng, Nhà nước