Yên Bái: Chỉ số SIPAS tăng 3 bậc, chỉ số Par Index tăng 2 bậc so với năm 2019