Đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khảo sát tiềm năng, cơ hội đầu tư vùng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình