Yên Bình: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện