Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI: 23 chỉ tiêu chủ yếu; 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm