Yên Bình: Hấp dẫn Hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi năm 2019