Yên Bái hỗ trợ kịp thời người dân khó khăn do Covid-19