UBND tỉnh Yên Bái triển khai triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19