Yên Bái: 44 thầy thuốc lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh dập dịch Covid-19