Yên Bái siết chặt phòng dịch đối với lái xe, phụ xe, người đi trên phương tiện vận tải liên tỉnh