Hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái