Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Yên Bình