Yên Bái: VNEID thuận tiện cho người di chuyển nội địa