Người dân Yên Bái chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới