Yên Bái: Các cơ sở kinh doanh thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19