Yên Bái đa dạng hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19