Yên Bái hoạt động điểm hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19