Tỉnh Yên Bái và VNPT ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030