Yên Bình: Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022