Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022: Thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm