Huyện Yên Bình đã triển khai 10 nền tảng chuyển đổi số dùng chung