Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ định kỳ hỗ trợ huyện Yên Bình công tác chuyển đổi số