Yên Bái thực hiện hiệu quả các mô hình ứng dụng công nghệ