Yên Bái: 28 điểm 10, hơn 1.630 điểm 9 trở lên Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020