Yên Bái đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh Covid-19 trong trường học