Yên Bái: Hôm nay, trên 18.000 học sinh lớp 1 tựu trường