Yên Bái: Ngôi trường nội trú nhiều học sinh đỗ đại học tốp đầu