Trạm Tấu chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm trường học