Yên Bái: Học sinh "vùng vàng", "vùng xanh" ngày đầu tiên trở lại trường