Thầy giáo viết lịch sử bằng thơ lục bát dài nhất Việt Nam