Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái - Cục Chính trị Hải quân: Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo