Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2020: Tập trung tuyên truyền tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp