Yên Bái tham dự Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định 80 và thông báo Kết luận 20 của Trung ương