HĐND tỉnh Yên Bái giám sát chuyên đề tại UBND tỉnh về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã