Khai mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX